Algemene voorwaarden


1 Definities

 1. Gebruiker: een bezoeker van de website www.sjiek-lvn.be.
 2. Geregistreerde gebruiker: elke gebruiker van de website die houder is van een account die kan te worden aangemaakt om op de een bestelling te plaatsen.
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die een bestelling plaatst op de site en aldus een overeenkomst op afstand aangaat.
 4. Koper: de (geregistreerde) gebruiker die een bestelling heeft bevestigd.
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer middelen voor communicatie op afstand.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 7. Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, zijnde 14 dagen na levering van de bestelling.

2 Voorwaarden registratie

De consument die een bestelling plaatst via de SJIEK webwinkel, geeft een e-mailadres op. Dit e-mailadres worden uitsluitend gebruikt voor communicatie omtrent bestellingen en leveringen.

Door een bestelling te plaatsen bevestigt de gebruiker dat hij of zij rechtsbekwaam is, ouder dan 18 jaar is en in België woont. Door het maken van een account geeft de gebruiker aan dat hij of zij handelt als een natuurlijk persoon. Minderjarigen moeten worden vertegenwoordigd door iemand die ouders is dan 18 jaar en handelsbekwaam is. SJIEK heeft het recht om te controleren of deze informatie correct is. De gebruiker registreert zich en/of plaatst een bestelling met een persoonlijk e-mailadres en wachtwoord. Dat wachtwoord dient alleen door deze persoon gekend te zijn. Indien de gebruiker vermoedt dat zijn of haar persoonlijk wachtwoord gekend is door een derde, moet dit worden gemeld aan SJIEK. De consument gaat ermee akkoord dat iedereen aan wie hij zijn wachtwoord geeft, bevoegd is om op te treden als vertegenwoordiger. De consument is volledig verantwoordelijk indien hij de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord niet behoudt en blijft steeds aansprakelijk in geval van misbruik van het wachtwoord. In het geval van misbruik, behoudt SJIEK het recht om een vordering tot schadevergoeding in te stellen.

SJIEK heeft het recht om zonder waarschuwing of uitleg de registratie van een gebruiker ongedaan te maken of een account te verwijderen of te blokkeren indien de algemene voorwaarden niet worden nageleefd of er misbruik wordt van gemaakt.
SJIEK is niet verantwoordelijk voor mogelijke gevolgen van het niet naleven van deze voorwaarden.

3 Bestelling

De online bestelling kan pas worden verwerkt wanneer de gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd en/of geregistreerd en de bestelling is betaald.

SJIEK behoudt het recht om, zonder opgave van reden, bestellingen te weigeren, onder andere in geval van ernstig vermoeden van fraude, misbruik of onaanvaardbare commerciële doeleinden. Door het plaatsen van een bestelling bevestigt de gebruiker dat hij of zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het al dan niet lezen van de algemene voorwaarden telkens wanneer hij een bestelling plaatst. Bestellingen worden steeds bevestigd via e-mail. SJIEK is niet verantwoordelijk voor technische problemen.

4 Betaling

De gehanteerde prijzen zijn die die op het ogenblik van de bestelling op de webshop bij de producten geschreven staan. Alle prijzen zijn volledig, d.w.z. dat de verzendingskosten inbegrepen zijn, tenzij anders aangegeven op de pagina Levering.

De prijs die te zien is op de webshop en website slaat uitsluitend op de woordelijke beschrijving van het product. De bijbehorende foto is puur illustratief en kan afwijken van de realiteit.

De betaling dient voor de levering te worden voltooid via een beveiligd online betaalsysteem.

Nadat de betaling is voltooid en geregistreerd is, bevestigt SJIEK de aankoop via e-mail.

5 Levering

De levering van het bestelde artikel gebeurt op het door de koper aangegeven leveringsadres. SJIEK levert uitsluitend in België en Nederland. Voor leveringen in andere landen dient met SJIEK contact opgenomen te worden via sjieklvn@gmail.com.

SJIEK is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor vertragingen van, schade aan, of het uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

6 Eigendomsvoorbehoud

Bij iedere bestelling of levering geldt een eigendomsvoorbehoud in het voordeel van de verkoper. De producten blijven tot op het moment van de gehele betaling door de koper, eigendom van de verkoper.

De koper erkent uitdrukkelijk dat de verkoper het recht voorbehoudt de goederen terug te vorderen bij gebreke aan volledige betaling. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de koper vanaf het aanvatten van de levering.

De koper mag de geleverde goederen noch verkopen, noch verplaatsen vooraleer de volledige koopprijs is voldaan. De koper verbindt zich ertoe zo nodig derden op de hoogte te brengen van de algemene voorwaarden van SJIEK.

De koper is aansprakelijk voor het verlies, beschadiging en elke andere oorzaak die een waardevermindering tot gevolg heeft, zelfs in geval van overmacht.


7 Herroepingsrecht/ retour

De koper heeft het recht om een product binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. Hierop geldt een uitzondering voor custom producten. Custom producten zijn producten waarbij de klant een zelf aangebrachte bedrukking kiest. De termijn van herroeping bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de koper of een door hem benoemde derde, die niet de transporteur is, het artikel ontvangen heeft.

Om het recht op herroeping uit te oefenen, dient de koper ons via het retourportaal op sjiek-lvn.be over zijn besluit om deze overeenkomst te herroepen, te informeren.

Voor de inachtneming van de herroeping is het voldoende als de koper de mededeling over het uitoefenen van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen instuurt.

Gevolgen van de herroeping:

Indien de koper de overeenkomst herroept, betaalt SJIEK alle betalingen die van de koper zijn ontvangen voor de geretourneerde producten onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen terug. De verzendkosten van de retour zijn voor rekening van de koper. SJIEK houdt daarom €5,45 af van de terugbetaling. Deze termijn van 14 dagen gaat in op de dag dat SJIEK de geretourneerde artikelen ontvangt. Bij ontvangst van de geretourneerde artikelen, verstuurt SJIEK een bevestigingsmail naar het door de koper opgegeven e-mailadres bij bestelling.

Men dient de goederen uiterlijk veertien dagen vanaf de dag dat SJIEK in kennis is gesteld van de herroeping van de overeenkomst, terug te sturen. De verzendkosten van de retour zijn voor de rekening van de koper. Deze kosten worden afgehouden van het terug te storten bedrag.

Men dient alsook een eventueel waardeverlies van de goederen te vergoeden.

Geretourneerde artikelen dienen te voldoen aan onderstaande voorwaarden. SJIEK heeft het recht de geretourneerde artikelen niet terug te betalen indien ze niet aan deze voorwaarden voldoen:

 • Het product dient ongedragen te zijn (voor het passen van het product wordt een uitzondering gemaakt).
 • Het product dient voorzien te zijn van alle originele labels en etiketten.
 • Het product dient onberispelijk schoon te zijn.
 • Het product dient onbeschadigd te zijn.
 • Het product dient in een geschikte verpakking teruggestuurd te worden. Een geschikte verpakking is een waterdichte, scheurbestendige verpakking.

8 Klachten/Garantie

Elke zichtbare beschadiging of tekortkoming van een product moet onmiddellijk schriftelijk worden vermeld, op straffe van verval van elk recht.

Krachtens de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen (BS 21.09.2004) heeft de consument wettelijk recht op twee jaar garantie. De koper dient ten allen tijde zijn aankoopbewijs te kunnen voorleggen. De klant dient vooraf contact op te nemen met SJIEK (contactgegevens staan op de website en shop).

Elke beschadiging of tekortkoming bij de levering moet uiterlijk na zeven werkdagen na vaststelling van het gebrek schriftelijk en op straffe van verval van elk recht, worden gemeld aan SJIEK via het e-mailadres sjieklvn@gmail.com.

Elke beschadiging als gevolg van abnormaal gebruik valt niet onder de wettelijke garantie. Schade ingevolge slijtage valt niet onder de wettelijke garantie. Er moet rekening worden gehouden met de verergering van schade voortvloeiend uit het gebruik van het goed door de consument na het ogenblik waarop hij het gebrek heeft vastgesteld of zou moeten vaststellen.

9 Bedrog en manipulatie

Wanneer er duidelijke tekenen zijn van fraude of misbruik van een account, behoudt SJIEK het recht om het account te verwijderen.

10 Privacybeleid

Alle informatie die gebruikers aan SJIEK ter beschikking stellen, wordt vertrouwelijk behandeld en wordt enkel aan derden doorgegeven teneinde de koopovereenkomst te bewerkstelligen. De gegevens worden opgenomen in de database en kunnen intern worden gebruikt evenals voor het inlichten van gebruikers van vrijblijvende informatie of eventuele promotieacties.

SJIEK behoudt het recht om informatie aan openbare instanties en anderen door te geven, gebaseerd op wettelijke of een door de rechtbank opgelegde verplichtingen.

SJIEK maakt gebruik van de informatie voor interne doeleinden binnen SJIEK of gerelateerde bedrijven.

SJIEK maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

11 Toegang en storingen

Alle gebruikers van de website en webshop stemmen ermee in dat ze geen enkele daad zullen stellen die de infrastructuur kan doen overbelasten. Ze mogen de inhoud van de website en webshop ook niet kopiëren, verveelvoudigen, wijzigen, gebruiken, verspreiden of openbaar maken zonder eerst de schriftelijke toestemming van SJIEK te verkrijgen.

De inhoud van de website en webshop, met inbegrip van alle logo’s, de lay-out, de iconen, afbeeldingen, foto’s, filmbeelden, audioclips, berekeningen, planningen, digitale downloads en software is en blijft uitsluitend eigendom van SJIEK.

Alle rechten met betrekking tot het verkoopsysteem, inclusief alle voorwaarden, modaliteiten, beschrijvingen, data, bewerkingsmethodes en know-how behoren uitsluitend toe aan SJIEK. Alle auteursrechten en merken behoren uitsluitend toe aan SJIEK.

Het kopiëren of weergeven en iedere vorm van namaak of imitatie zijn strikt verboden.

De gebruikers dienen alleen voor correcte doeleinden van het verkoopsysteem gebruik te maken.

12 Toepasselijk recht

Onderhavige voorwaarden en de koopovereenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Op elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van de site en/of enig gegeven dat er op staat, zal het Belgisch recht van toepassing zijn.

Elk geschil tussen SJIEK en de gebruikers zal onderworpen worden aan de bevoegde rechtbank.


Deze versie dateert van 21 april 2018 en kan zonder voorafgaande melding worden gewijzigd.